previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

CHEMICKÉ LÁTKY, SMĚSI A REACH

Nakládání s chemickými látkami a směsmi podle platných předpisů, zejména:

 • Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, ve znění pozdějších předpisů (REACH).
 • Nařízení (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č.  907/2006 (CLP)
 • Zákon č. 350/2011 Sb. ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Okruhy činností:

 • Audit  plnění povinností + zavedení systému nakládání s chemickými látkami
 • Poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi –  konkrétní činnosti
 • Vypracování bezpečnostních listů v platné verzi – bezpečnostní listy
 • Návrh štítků na chemické látky a směsi
 • Plnění ohlašovací povinnosti pro směsi
 • Školení v oblasti chemických látek a směsí
 • Zpracování písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chemickými látkami a chemickými směsmi podle § 44a zákona 258/2000 Sb.
 • Činnost autorizované osoby dle § 44b zákona 258/2000 Sb. (jedy)

Související povinnosti:

 • Vyhodnocení objektu  na přítomnost nebezpečných látek dle zákona o prevenci závažných havárií (59/2006 Sb.) – prevence závažných havárií
 • Zpracování základního hodnocení rizika ekologické újmy

 

Rychlý kontakt

Powered by BreezingForms
© 2017 AZ ENVI služby