previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

SLUŽBY V ŽP OBECNĚ

Provádíme

 • hodnocení N vlastností odpadů (cena komplet hodnocení, včetně analýz, odběrů vzorků je cca 45 - 50 tis.)

 • odborné posudky dle zákona o ochraně ovzduší (cena dle typu zdroje cca od 3 do 10 tis.)

 • EIA malá (cca 10 - 25 tis.), velká (cca 25 - 50 tis.) dle typu hodnocené činnosti

 • znalecké posudky v oboru chemie a ŽP (cena cca 5 - 30 tis.) dle typu problému

Jinými slovy: Zajistíme pro Vás vedení povinné průběžné evidence, podáme za Vás hlášení o odpadech, IRZ, ozvduší a vody.

Vyřídíme Vám kompletní dokumentaci pro získání nezbytných souhlasů například dle paragrafu 14 odst. 1 a 2 zákona 185/2001 Sb. a mnoho dalšího.

Obraťte se na nás s důvěrou. Spolupracujeme s odborníky ve svém oboru. Na to, co neznáme, známe lidi, kteří to znají.

PORADENSTVÍ V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zajišťujeme environmentální poradenství pro své zákazníky v následujících oblastech :

 • Odpady
 • Ovzduší
 • Voda
 • Ekologická újma
 • Zákon o chemických látkách a směsích
 • ADR

A) Poskytujeme služby formou externího poradenství, kdy formou placené služby plníme ve Vašem podnikání externě úlohu Vašeho ekologa. Přebíráme odpovědnost za všechny povinnosti pro Vás plynoucí z legislativy týkající se životního prostředí.

Náš školený poradce dochází v pravidelných nasmlouvaných intervalech do Vašeho provozu, dává Vám písemně metodická doporučení a funguje preventivně pro případ kontrol ze strany orgánů veřejné správy a případných sankcí plynoucí z nedodržení povinností vyplývajících pro podnikající subjekty. V případě kontrol je přítomen a jedná za Vaši stranu.

B) Služby mandanta - poskytujeme služby na základě mandátní smlouvy, kdy zcela přebíráme odpovědnost za oblast ŽP ve Vašem podnikání

C) Poskytujeme bezplatné poradenství po telefonu. Zavolejte nám, rádi Vám poradíme!

PODNIKOVÁ EKOLOGIE

 • Ekologické audity – zjištění stavu plnění povinností v oblasti ochrany životního prostředí, návrhy na opatření
 • Poradenství při plnění povinností v oblasti životního prostředí (odpady, voda, ovzduší, chem. látky)
 • Metodika při vedení předepsané dokumentace (průběžná evidence, roční hlášení  ISPOP).
 • Pomoc při zajištění periodických povinností.
 • Vypracování registru právních povinností
 • Činnosti pro přípravu k certifikaci dle EMS ISO 14000
 • Sledování platných právních předpisů v oblasti OŽP vztahujících se k činnosti odběratele, jejich aktualizace a informování objednatele o předpisech, které jsou relevantní pro jeho činnost.
 • Osobní konzultace
 • Konzultace mailem či telefonicky
 • Sledování všech rozhodnutí příslušných orgánů v oblasti OŽP, které byly pro organizaci vydány, sledování plnění jejich požadavků a termínů.
 • Dohled nad dodržováním podmínek interních předpisů společnosti v oblasti OŽP.          
 • Příprava podkladů, formulářů, zavádění mechanismů pro pověřené pracovníky zajišťující operativní činnosti v oblasti OŽP, doporučení v oblasti OŽP, pomoc při výběru kooperujících firem atd.
 • Podle požadavku připomínkování smluv (částí smluv) objednatele s jinými subjekty  v oblastech dotýkajících  se OŽP.
 • Podle požadavku objednatele účast při jednání s orgány státní správy a  s kontrolními orgány.
 • Provádění školení v oblasti OŽP – rozsah a charakter podle konkrétní potřeby objednatele.

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Zajištění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů

 • Metodická pomoc při zajištění povinností při produkci a shromažďování odpadů (správné shromažďování, označování, zavedení průběžné evidence, zajištění požadovaných dokladů, zpracování ročního hlášení do ISPOP atd.)
 • Oblast nebezpečných odpadů (obaly, označování, identifikační listy nebezpečných odpadů atd.)
 • Posuzování nebezpečných vlastností odpadů dle vyhl. MŽP č. 94/2016 Sb.
 • Vzorkování odpadů, včetně předdemoličních průzkumů objektů dle metodiky MŽP
  Zpracování provozních řádů zařízení pro nakládání s odpady
 • Zpracování Plánu odpadového hospodářství
 • Nakládání s obaly (hlášení pro EKO-KOM)

PRŮMYSLOVÁ ČIŠTĚNÍ A SANACE

Nabízíme:

 • čištění lapolů včetně výměny vnitřních sorpčních filtrů

 • čištění kanalizace

 • možnost zpracování generelu místní kanalizace se zákresem do mapy

 • čištění průmyslových armatur, zprůchodňování neprůchodných potrubních vedení

 • vývoz septiků, žump a jímek

 Součástí našich služeb je posouzení těsnosti jímek a zajištění posouzení těsnosti jímky oprávněnou osobou.

VZORKOVÁNÍ

Máme dlouhodobou spolupráci s akreditovanými laboratořemi, provádíme vzorkování, poradíme Vám proč a co vzorkovat a co nechat stanovit.

Pomůžeme Vám s interpretací naměřených výsledků a navrhneme opatření vedoucí ke zlepšení výchozího stavu.

NAKLÁDÁNÍ S OSTATNÍMI A NEBEZPEČNÝMI ODPADY

Provádíme komplexní služby v odpadovém hospodářství spočívající v dodání služeb zákazníkovi od poradenství přes nakládku, odvoz a ekologické odstranění odpadů.

 

Motto: Odstranění tuny nebezpečných odpadů může stát 5, ale také 15 tis. Záleží jen na tom, s jakým dodavatelem si vyberete spolupracovat.

 

PORADENSTVÍ A PRODEJ SORBENTŮ

Aplikace sorbentů je malá věda.
Pracujeme se sorbenty, které mají díky svým materiálům, ze kterých jsou vyrobené, identické vlastnosti jako běžně komerčně prodávané sorbenty.

Dosahujeme zpravidla stejných výsledků za cenu polovičních nákladů !

Motto: je rozdíl někam vysypat 20 kg sorbentu za stejnou cenu, kolik může stát 10 kg jiného sorbentu.
Pokud mají oba sorbenty stejné schopnosti, zejména sorpční účinnost, pak za stejné náklady uděláte s našimi sorbenty dvakrát tolik práce.

 

CHEMICKÉ LÁTKY, SMĚSI A REACH

Nakládání s chemickými látkami a směsmi podle platných předpisů, zejména:

 • Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, ve znění pozdějších předpisů (REACH).
 • Nařízení (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č.  907/2006 (CLP)
 • Zákon č. 350/2011 Sb. ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Okruhy činností:

 • Audit  plnění povinností + zavedení systému nakládání s chemickými látkami
 • Poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi –  konkrétní činnosti
 • Vypracování bezpečnostních listů v platné verzi – bezpečnostní listy
 • Návrh štítků na chemické látky a směsi
 • Plnění ohlašovací povinnosti pro směsi
 • Školení v oblasti chemických látek a směsí
 • Zpracování písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chemickými látkami a chemickými směsmi podle § 44a zákona 258/2000 Sb.
 • Činnost autorizované osoby dle § 44b zákona 258/2000 Sb. (jedy)

Související povinnosti:

 • Vyhodnocení objektu  na přítomnost nebezpečných látek dle zákona o prevenci závažných havárií (59/2006 Sb.) – prevence závažných havárií
 • Zpracování základního hodnocení rizika ekologické újmy

 

VODA - ZÁVADNÉ LÁTKY

Zajištění činností podle vodního zákona (254/2001 Sb.) a souvisejících předpisů, zejména oblast závadných látek (§ 39 a další):

 • Metodika a doporučení pro zajištění vodoprávních požadavků pro manipulaci se závadnými látkami vč. aktuálnosti havarijního plánu – praktické nakládání se závadnými látkami na provoze
 • Vypracování havarijního plánu (vody) podle vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění
 • Zpracování provozních řádů vodohospodářských děl.
 • Vzorkování odpadních vod, vyhodnocení kvality a způsobů nakládání

ČOV - INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Nedaří se Vám dosahovat povolených limitů na výstupu z procesu čištění Vašich odpadních vod? Zavolejte nám...
Nedaří se Vám snížit množství Vašich produkovaných odpadních vod? Zavolejte nám.
Nedaří se Vám získat reálnou cenu za odstranění Vašich odpadních vod? Zavolejte nám.

Poradíme Vám s nastavením čistících procesů. Známe kontakty v našem oboru a máme reference.

 

MONITORING POLUTANTŮ

Podstatou všeho je bilance. Když je něčeho na vstupu kilogram a na výstupu jen půl, je na čase položit si otázku, kam zmizelo to druhé půl kilo.
A to dřív, než Vám tuto kontrolu nařídí úřady.

Umíme Vám poradit a zvýšit efektivitu čistících procesů Vašich zařízení.

 

OVZDUŠÍ

Povinnosti podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. a souvisejících předpisů, zejména:

 • Vyhodnocení povinnosti provozovatele ve vztahu k emisním zdrojům
 • Zpracování žádostí o povolení emisního zdroje
 • Zpracování provozních řádů emisního zdroje
 • Zpracování ročních hlášení o provozu emisního zdroje (ISPOP)
 • Zpracování odborných posudků dle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb.

INTEGROVANÁ PREVENCE

 • Vypracování žádosti o integrované povolení podle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci v platném znění.
 • Porovnání zařízení objednatele s  nejlepšími dostupnými technikami (BAT), pokud jsou pro příslušné zařízení k dispozici příslušné referenční dokumenty (BREF) nebo jejich návrhy.
 • Metodická pomoc při předkládání žádosti a řešení dalších požadavků orgánů činných v procesu schvalování žádosti až do vydání integrovaného povolení.
 • Účast při místním šetření žádosti v areálu žadatele (objednatele).
 • Metodická pomoc  - konzultace a poradenství formou upozornění na nedostatky v oblasti OŽP zjištěné v průběhu zpracování žádosti, spolu s doporučením na nápravu stavu.

POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA)

Vypracování oznámení, dokumentací, posudků podle  zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 100/2001 Sb. v platném znění včetně zajištění  potřebných odborných studií (rozptylová, hluková, zdravotní rizika atd.)

 • Spolupráce s příslušnými správními orgány
 • Poradenství při plnění povinností v této oblasti

ZNALECKÉ POSUDKY

 • Zpracování znaleckých posudků v oblasti ochrany ŽP a chemie

PAPÍR

K nacenění Vaší suroviny prosím volejte nebo pište na naše kontakty. Aktuální cena se odvíjí od kvality suroviny, jejího množství a dopravní vzdálenosti.

PLASTY

K nacenění Vaší suroviny prosím volejte nebo pište na naše kontakty. Aktuální cena se odvíjí od kvality suroviny, jejího množství a dopravní vzdálenosti.

ŽELEZO A KOVY

K nacenění Vaší suroviny prosím volejte nebo pište na naše kontakty. Aktuální cena se odvíjí od kvality suroviny, jejího množství a dopravní vzdálenosti.

PRODEJ PRACOVNÍ CHEMIE

Potřebujete poradit s postavebním úklidem?
Umýváte, odmašťujete, impregnujete?

Kontaktujte naši firmu s poptávkou a my se Vám pokusíme pomoci.

SORBENTY

Nabízíme prodej a poradenství při aplikaci sorbentů:

Sypké sorbenty
Aplikují se tam, kde je potřeba sypkým sorbentem zasypat uniklou kapalinu. Přední vlastností je sypná hmotnost a sorpční účinnost. 1 kg sypkého sorbentu může stát 8 Kč, ale také 25 Kč a to při stejné sorpční účinnosti. Je pak rozdíl nabrat na lopatu sorbent za 75 Kč nebo za 25 Kč a hodit ho do louže uniklého oleje, když oba odvedou stejnou práci.

Textilní sorbenty
Aplikují se spíše jako prevence při úkapech pod netěsnostmi strojů, nebo jako bariéra před šířící se uniklou neb. kapalnou látkou.

Olejově selektivní sorbenty jako náplně do ORL "lapoly"
Vyčistit odlučovač ropných látek dovede každý. Není potřeba k tomu volat specializovanou firmu. Poradíme Vám jak a jaký olejově selektivní sorbent patří dovnitř.

VYBAVENÍ PRO PODNIKOVOU EKOLOGII

Dodáme Vám vše, co potřebujete: nádoby na tříděný odpad, koše, cedulky, lopaty, košťata, atd.
Po letech zkušeností už víme, co je a co není užitečné, co se osvědčilo a kde se s tím pracuje. Poradíme Vám.

Rychlý kontakt

Powered by BreezingForms
© 2017 AZ ENVI služby